Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krátká historie našeho domu a další dění v něm ....

       

Náš dům byl dán do provozu v r.1978 (někdy v létě), jako dům Stavebního bytového družstva Macocha Blansko. Prakticky všechny byty v něm byly tzv. sta­bilizační, tzn., že uživatelé bytu byli (nebo se museli stát) členy tohoto SBD a na přednostní přidělení bytů jim k užívání měla vliv tzv. stabilizující organizace. U nás bylo nejvíce zaměstnanců Metry Blansko, tuším 3 z SBD Macocha (jako orga­nizace ČSBD), několik zaměstnanců ČSD, Pozemních staveb Brno atd. .

Stabilizující organizace "zařídila" přidělení bytu, mohla i splatit za člena tzv. členský podíl, a to jak formou půjčky (bezúročné), tak i dokonce nenávratné ! Pokud vím, u nás v domě si všichni platili sami, o nenávratné půjčce nevím. Možná někteří "ajznboňáci", tam vím, že dráhy své zaměstnance opravdu "stabili­zovaly".

Takže původních "starousedlíků" (nebo jejich dětí), kteří v domě ještě žijí je nyní (neklame-li mne paměť) 21, dalších 11 postupně získalo zbývající byty v domě různým způsobem později od prvních uživatelů. Po r. 1989 se změnou spo­lečenských poměrů (mj. se "vytratil" status stabilizačních bytů a s ním některá na něj se vázající omezení při nakládání s nimi) začali někteří členové SBD využívat svého nového práva a začali si byty pořizovat do osobního vlastnictví. V průběhu r.2011 došlo k tomu, že počet těchto vlastníků byt. jednotek (dále jen BJ) přesáhl 2/3 z celkového počtu bytů a tak muselo ze zákona (Zák. č. 72/1994 Sb.) vznik­nout tzv. Společenství vlastníků byt. jednotek. Ustavující schůzi zorganizovalo SBD Macocha (proběhla 12.10.2010), byl zvolen výbor Společenství, došlo k re­gistraci v rejstříku společenství vlastníků jednotek, založení účtu, uzavření smlouvy se správcem (na ustavující schůzi bylo rozhodnuto, že to bude SBD Ma­cocha), a od 1.2.2011 začalo "Společenství pro dům Dvorská 84" de facto praco­vat. Postupně začalo rušení smluv mezi dodavateli služeb a energií a SBD a začaly být uzavírány smlouvy mezi týmiž a Společenstvím, obdobně mezi Společenstvím a nájemci nebytových prostor atd. . Výbor Společenství pracuje zatím v tom slo­žení, jak byl na ustavující schůzi zvolen, t.j. :

 

► Ing. Gottvald Pavel      - předseda

► Ing. Věžník Alois          - místopředseda

► p.Stloukal Josef             - člen .

 

V r.2011 proběhla 2 shromáždění společenství, za největší úspěch považuji to, že se podařilo se členy pro­jednat a poté realizovat akci Rekonstrukce výtahu. Provedla ji jako dodavatel fa OTIS a.s., podařilo se realizovat ještě do konce r.2011 (tedy ještě s cenou se starou DPH 10 %) a zatím slouží k naprosté spokojenosti. Celkový náklad byl 1 082 400,- Kč.

V r.2012 proběhlo jedno shromáždění vlastníků (12.4.), především kvůli seznámení s vyúčtováním za teplo, TUV a služby a dále kvůli odsouhlasení účetní uzávěrky za r.2011.

V r.2013 proběhlo opět jen jedno shromáždění vlastníků (11.4.), především kvůli seznámení členů s vy­účtováním za teplo, TUV a služby a dále kvůli odsouhlasení účetní uzávěrky za r.2012. Na rozdíl od předchozího roku jsou detailnější materiály o našem hospodaření zveřejněny v příloze OR, byly tam zaslány našim správcem, Stavebním bytovým družstvem MACOCHA. V tomto roce také došlo k výměně 1 starého horizontálního výměníku (a zároveň zásobníku) na přípravu teplé vody (TV) za 2 vertikální turboohřívače, vyloučila se tak značná rizika poruchy zaří­zení na přípravu TV (v r.2012 již jedna porucha byla) a snížila se spotřeba tepla na přípravu TV.

V r.2014 proběhlo první shromáždění vlastníků (14.4.), opět především kvůli seznámení s vyúčtováním za teplo, TUV a služby a dále kvůli odsouhlasení účetní uzávěrky za r.2013. Členové byli seznámeni s nutností do konce r.2014 osadit byty tzv. rozdělovači topných nákladů (dále jen RTN, viz. zák. 318/2012 Sb.) a s nutností provést též v r.2014 výměnu obou bytových vodoměrů za kusy s kalibrací. Shromáždění zplnomocnilo výbor k vý­běru dodavatelů s přihlédnutím k maximální hospodárnosti, ale i s přihlédnutím k perspektivnímu řešení s ohle­dem na budoucnost.

V dalším průběhu roku 2014 výbor vybral dodavatele (fa Ista Česká republika s.r.o.) a v průběhu měsíce září 2014 došlo jednak k montáži "rozdělovačů topných nákladů" na jednotlivé radiátory ve všech bytových jednotkách a poté také k výměně všech bytových vodoměrů (studená i teplá voda) v jednotlivých by­tových jednotkách. Vodoměry  jsou  připraveny  na  montáž  radiových  modulů v průběhu roku 2015, takže v prosinci 2014 jsme naposledy odečítali údaje z vodoměrů manuelně, se vstupem do bytů. Radiový přenos z RTN již funguje, musíme ještě "doladit" některé nepřesnosti, kterých se dopustili pracovníci montážní firmy, aby rozúčtování nákladů na teplo za r.2015 proběhlo naprosto korektně.

Protože od 1.1.2014 je v platnosti nový občanský zákoník (dále jen NOZ), musel výbor zajistit také změny ve stanovách společenství tak, aby byly s NOZ v souladu. Výbor se rozhodl provést je tak, že navrhl zcela nové znění stanov. Toto znění bylo projednáno na shromáždění, které proběhlo 17.12.2014. Nové stanovy byly přijaty 100 % podílů všech přítomných vlastníků.

Zápisy ze 2 shromáždění, které proběhly v r.2014 a znění nových stanov tak jak byly schváleny jsou členům k dispozici v sekci menu těchto www-stránek "Dokumenty ke shlédnutí". Pokud by měl někdo ze členů zájem o některé již dříve zve­řejněné materiály, může si je prohlédnout na webu na adrese http://www.al.vez.sweb.cz ve složce Archiv.

V r.2015 se konalo 5.5. shromáždění, které jednak odsouhlasilo účetní uzávěrku roku 2014 a dále odsouhlasilo navržený rozpočet na r.2015. Shromáždění odsouhlasilo v rámci tohoto rozpočtu provedení 2 akcí: výměnu vstupních dveří za nová s přemístěním poštovních schránek z vestibulu do dveří (pošt. doručovatelé a roznašeči letáků nebudou muset vstupovat do domu) a výmalbu vestibulu. Ke dni konání dalšího shromáždění (29.9.2015) byly již tyto akce provedeny.

Dne 29.9.2015 proběhlo shromáždění, na kterém proběhla volba nového výboru (statutárního orgánu). V souladu s platnými stanovami na toto shromáždění navazovala 1.schůze výboru, kde si členové rozdělili funkce. Zápisy z obou "schůzí" je možno shlédnout po "kliknutí" na patřičný odkaz v sekci menu těchto www-stránek "Dokumenty ke shlédnutí". Dne 7.10.2015 byl podán u Krajského soudu v Brně návrh na změnu záznamu v rejstříků společenství vlastníků. Výbor bude pracovat ve složení:

 

► Ing. Věžník Alois          - předseda

p. Haška Miroslav        - místopředseda

► p. Stloukal Josef           - člen .

        V r.2016 se konalo shromáždění zatím jedno, a to dne 17.5. . Jednak odsouhlasilo účetní uzávěrku roku 2015 a dále odsouhlasilo navržený rozpočet na r.2016. Shromáždění odsouhlasilo v rámci tohoto rozpočtu provedení 2 akcí: výměnu zádveří s opravou schodů a zábradlí schodů a výmalbu zbytku společných prostor (tedy schodiště od suterénu do posledního patra).

           Kompletní zápis ze shromáždění je umístěn v sekci menu těchto www-stránek "Dokumenty ke shlédnutí".

        Během roku byla výmalba společných prostor opravdu provedena a také druhá akce proběhla. Nové zádveří a zábradlí schodů je provedeno z konstrukce se žárovým pozinkováním, tedy z hlediska údržby povrchové ůpravy "napořád". Povrch schodů a plošiny před vstupními dveřmi byl potažen tzv. umělým kamenem, zatím se toto řešení, které nám nabídl dodavatel celé rekonstrukce (Kovovýroba Šulc s..r.o.) jeví jako výborné. Takže naplánované akce byly splněny.

           Bohužel, v tomto roce jsme se začali potýkat s jedním velkým problémem: na rozvodech vody v domě (jak vertikální - stoupačky do bytů, tak i horizontální - ve sklepech) a to jak na SV, tak i na TV začíná narůstat počet závad. V r.2011 - 1x, r.2012 - 1x, r.2013 - 0, r.2014 - 2x, r.2015 - 2x, r.2016 - 11x, v r.2017 10x do 15.9.2017 ! Ve finanční rovině to představovalo (těch 26 oprav) celkem 56 720,- Kč. Nejsmutnější na tom je, že ty rozvody byly vyměněny místo původních (z pozinkovaných ocelových trubek) do provedení z mědi (Cu) ještě za vlastnictví domu bytovým družstvem Macocha před cca 12-14 roky a tehdy byla ta technologie prezentovaná jako nejlepší. Ty problémy ale má ve svých domech i SBD Macocha a jsou i v jiných domech, patřících jiným společenstvím vlastníků. Ve všech byla provedena výměna rozvodů do Cu.

           Výbor uvažuje o tom, že na prvém shromáždění společenství v r.2017 navrhne kompletní výměnu rozvodů do plastu. Ale je otázkou, zda by tomu nemělo předcházet vybudování stanice na úpravu vody po vstupu do domu (snížení tvrdosti vody a důkladné čištění).

    V r.2017 se konalo shromáždění jedno, a to dne 26.5. . Jednak odsouhlasilo účetní uzávěrku roku 2016 a dále odsouhlasilo navržený rozpočet na r.2017. Shromáždění odsouhlasilo v rámci tohoto rozpočtu provedení 1 velké akce: výměnu všech rozvodů vody, tedy vertikálních i horizontálních (v suterénu, k jednotlivým stoupačkám).

             Tato akce proběhla úspěšně v měsících 9. a 10., stálo nás to 484 914,- Kč a prozatím k žádné další poruše nedošlo.

    V r.2018 se konalo shromáždění zatím jedno, a to dne 29.5. . Jednak odsouhlasilo účetní uzávěrku roku 2017 a dále odsouhlasilo navržený rozpočet na r.2018. Shromáždění dále dovolilo 3. člena výboru (za odstoupivšího p. Miroslava Hašku) a to p- Ladislava Kabeše. Dále  odsouhlasilo a doplnilo některé upřesňující věci ve stanovách.

     Na následující schůzi výboru byl p.Kabeš zvolen místopředsedou.

     Ke dni 25.5. uzavřel výbor smlouvu s naším správcem (SBD Macocha) smlouvu o zpracování osobních údajů našich členů. Tím se SBD Macocha stala naším zpracovatelem osobních údajů.

     V r.2019 se nic zásadního nestalo, shromáždění vlastníků se konalo 20.6.2019. M.j. na něm upozornil předseda na skončení funkčního období   výboru v r.2020, bude nutno provést volby nového výboru. Stávající členové ve své práci nehodlají pokračovat a jak to zatím vypadá, bude problém sestavit novou kandidátku. I když je na to ještě cca 1 rok čas, vyzval členy, aby se nad situací zamysleli, popř. zájemci o práci v novém výboru se předsedovi ozvali.

                                         Ing. Alois Věžník, předseda výboru